Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied en eenzijdige wijziging

 1. Onderhavige voorwaarden zijn toepasselijk op alle overeenkomsten die NV WELDA afsluit, dit met uitsluiting van elke andere voorwaarde die door de medecontractant wordt bepaald, behoudens schriftelijke en uitdrukkelijk goedkeuring hiervan vanwege NV WELDA.
 2. NV WELDA heeft het recht op eenzijdige wijziging van de Algemene Voorwaarden. NV WELDA kan dus op eender welk tijdstip de Algemene Voorwaarden wijzigen.
 3. Bij elke overeenkomst met de klant gelden enkel de Algemene Voorwaarden van NV WELDA.
 4. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze overeenkomst in al haar geschreven en gedrukte bepalingen. Hij erkent dat deze documenten de integrale tekst uitmaken van het akkoord tussen beide partijen, en alle voorafgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen tot verbintenissen en/of van hem uitgaande documenten vervangen en vernietigen, evenals alle andere mededeling tot nog toe tussen partijen gedaan met betrekking tot deze overeenkomst.
 5. In geval van onbekwaamverklaring, faillissement, aanvraag tot gerechtelijk akkoord, vrijwillige of gedeeltelijke vereffening van de koper, worden de overeenkomsten die NV WELDA met deze koper afsloot geacht te zijn ontbonden.

Prijsoffertes en bestellingen

 1. Alle offertes van NV WELDA zijn geldig gedurende 14 kalenderdagen tenzij anders vermeld. Enkel een schriftelijke, namens NV WELDA ondertekende orderbevestiging is bindend. De overeenkomst komt aldus tot stand op het moment waarop NV WELDA de bestelling schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Wanneer een bestelling wordt geleverd meer dan 90 dagen na de door NV WELDA verstuurde orderbevestiging, gelden de prijzen van de dag van de levering.
 3. De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur. Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis, en bij voorrang toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom.

Afbeeldingen

 1. Alle afbeeldingen worden bij wijze van inlichting gegeven en zijn vrijblijvend en niet bindend.

Levering en overmacht

 1. De in de bijzondere voorwaarden vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en verbinden NV WELDA niet strikt. Eventuele laattijdigheid kan dan ook geen aanleiding geven tot het inroepen van de ontbinding van de overeenkomst en/of tot het verschuldigd zijn van schadevergoeding. Wijzigingen in de bestelling betekenen automatisch dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.
 2. Vanaf het verlaten van de magazijnen gaat het risico van de verkochte goederen volledig over op de koper, die vanaf dan voor alle zichtbare en onzichtbare gebreken instaat, ook al geschiedt het vervoer van de goederen door of in opdracht van NV WELDA. De eigendomsoverdracht van de verkochte goederen aan de koper vindt slechts plaats dan na volledige betaling van het geheel der schuldvorderingen ontstaan uit de handelsbetrekkingen met de koper.

Schadevergoedingen en nalatigheidsinteresten

 1. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren of de bestelling annuleert, wordt de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling geacht in zijn nadeel te zijn ontbonden. De koper zal dan van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd zijn overeenstemmend met 75 % van de prijs van de niet geleverde koopwaar. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de NV WELDA zal hiervoor volstaan.
 2. Heeft reeds gedeeltelijke levering plaatsgevonden wanneer de klant weigert verdere levering af te nemen of verdere levering onmogelijk maakt, dan kan NV WELDA opteren, mits aangetekende melding aan de klant, voor facturatie van het uitgevoerde gedeelte van de levering en voor de ontbinding van rechtswege van de overeenkomst ten laste van de klant voor het nog niet uitgevoerde gedeelte. In dat geval is de klant een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 75 % van de prijs van het niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.
 3. De facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar ter maatschappelijke zetel van NV WELDA, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.
 4. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van de factuur zal de koper van rechtswege en zonder aanmaning een interest verschuldigd zijn ten belope van 1 % per maand vertraging. Iedere begonnen maand geldt voor een ganse maand. De door de klant verschuldigde interest wordt jaarlijks gekapitaliseerd mits aangetekende ingebrekestelling daartoe.
 5. Onverminderd voormelde conventionele verwijlintrest zal de koper eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 12 % van het gefactureerde bedrag, met een minimum van 50,00 euro.
 6. Door het niet betalen van de facturen op hun vervaldag, worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar onafgezien van de toegestane betalingsmodaliteiten.
 7. Indien in de bijzondere voorwaarden afbetalingsmodaliteiten zijn overeengekomen, dan wordt bij gebreke aan betaling van een schijf op haar vervaldag, ook het openstaand saldo van rechtswege opeisbaar, vermeerderd met conventionele rente en schadebeding zoals hierboven vermeld.
 8. NV WELDA houdt zich het recht voor om geen leveringen en/of herstellingen meer uit te voeren zolang de vorige niet betaald zijn.
 9. De verantwoordelijkheid van NV WELDA tegenover de klant, om welke reden ook, is steeds beperkt tot maximaal de waarde van de goederen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken. De klant vrijwaart NV WELDA voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de uitgevoerde leveringen, waardoor dit bedongen maximum overschreden zou worden. In geen geval kan NV WELDA worden aangesproken tot vergoeding van schade die zich manifesteert als indirecte gevolgschade zoals onder meer verliezen, zakelijk verlies, inkomens-, winstderving of gemiste besparingen, additionele uitgaven, financieel verlies of verlies of beschadiging van gegevens die verband houdt met of het gevolg is van de schorsing, beëindiging, storing of kwaliteit van de geleverde diensten/goederen.

Klachten, bevoegdheids- en rechtskeuzebedingen

 1. Voor zover de aanvaarding van de levering niet uitdrukkelijk zou zijn geschied, moeten de klachten betreffende de conformiteit ervan op straffe van verval gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven binnen de drie werkdagen na levering van de koopwaar. Klachten betreffende de factuur dienen op straffe van verval binnen de acht dagen na de factuurdatum te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven. De klacht ontslaat de koper niet van zijn verplichting tot betalen.
 2. In geval van betwisting zijn enkel bevoegd ratione loci de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent. Het werken met wissels houdt geen schuldvernieuwing in en brengt geen wijziging van de bevoegdheid met zich mee. Het Belgisch recht is van toepassing.
 3. Opdat de klant aanspraak zou kunnen maken op vrijwaring voor verborgen gebreken, dient uiteraard aan de wettelijke vereisten daartoe voldaan te zijn. Ter zake wordt conventioneel bepaald dat de korte termijn waarvan sprake in artikel 1648 B.W. 6 maanden beloopt vanaf de datum van levering, en dat elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering, herstel door de klant of door derden, of doorverkoop van het geleverde. Aanspraken op vrijwaring wegens verborgen gebreken kunnen door de klant niet ingeroepen worden om zijn verbintenissen tot betaling uit te stellen of op te schorten.

Betalingstermijnen en –modaliteiten

 1. De bedragen die de klant aan NV WELDA verschuldigd is kunnen, behoudens schriftelijk akkoord van NV WELDA, op geen enkele wijze gecompenseerd worden met om het even welke bedragen waarop de klant meent aanspraak te kunnen maken tegenover NV WELDA. Evenmin kunnen dergelijke aanspraken van de klant door hem ingeroepen worden om zijn verbintenissen tot betaling tegenover NV WELDA uit te stellen of op te schorten.

Artikel 7: Contractuele wanprestaties

 1. Ingeval van 'vreemde oorzaak' (art. 1147 B.W.), zelfs wanneer zij niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van levering leidt, is NV WELDA van rechtswege gemachtigd haar verbintenissen op te schorten of eenzijdig te annuleren, na de klant daarvan te hebben verwittigd. NV WELDA kan dientengevolge in geen geval tot schadevergoeding gehouden zijn. Worden onder meer conventioneel als 'vreemde oorzaak' beschouwd oorlog, staking of lock-out, uitzonderlijke schaarste van grondstoffen of koopwaar, weersomstandigheden, natuur- en/of andere rampen, overheidsbeslissingen die invloed hebben op de uitvoering van de verbintenissen, en dit zowel wanneer deze vreemde oorzaak zich voordoet bij NV WELDA als bij haar leveranciers.
 2. Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In geval van annulatie van de bestelling wegens bovenvermelde reden is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 75 % van de waarde van de bestelling.

Geheimhoudingsbeding en intellectuele rechten

 1. NV WELDA zal de door de klant verstrekte persoonsgegevens opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en kunnen gebruikt worden voor de commerciële relatie tussen NV WELDA en de klant enerzijds, het cliënteel beheer, marktonderzoek, gebruikersprofilering, directe marketing en mailing anderzijds. Voorgaande lijst is niet limitatief. De klant heeft ten alle tijde toegang tot deze gegevens en kan ingeval van onjuistheden de verbetering daarvan vragen, overeenkomstig de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer dd. 08-12-1992.

Foto- en privacybeleid

 1. Door aanwezig te zijn op een evenement van Welda nv, stemt u in met het maken van sfeerfoto's waarop u mogelijk wordt afgebeeld. Deze foto's kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden zoals het delen op sociale media, de website(s) van Welda, drukwerk, nieuwsbrieven, enz.